Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności Piesotto.pl

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu produktów i usług w ramach funkcjonowania sklepu internetowego Piesotto.pl.

§ 2

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony Internetowej Piesotto.pl jest Human Grade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 33/206, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000750322, NIP: 1231412275, REGON: 381413646, e-mail: [email protected].

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Strony Internetowej Piesotto.pl, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Piesotto.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Klienta

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

§ 6

Piesotto.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

§ 7

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:

a) imię i nazwisko/nazwa firmy,

b) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

c) adres poczty elektronicznej

d) numer telefonu kontaktowego

e) hasło

f) numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem)

g) dane karty płatniczej

2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:

a. odpowiednie zawarcie i realizację umowy, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dokumencie dostępnym na stronie www.piesotto.pl pod nazwą “Regulamin Piesotto.pl”

b. przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe, w tym usługę Newsletter’a .

3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną i podmioty świadczące usługi pocztowe - w zależności od wyboru samego Klienta są to:

a. firmy kurierskie świadczące usługę dostarczenia paczek

4. Dane Klienta związane z płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym - Straal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1/40, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000694017, NIP: 5272820582, REGON: 368238452.

5. Dane osobowe Klienta związane ze świadczeniem usługi, są udostępniane przedsiębiorstwu odpowiedzialnemu za obsługę księgową rachunków Human Grade Sp. z o.o. CALCULA sp. z o.o. sp. k. NIP 5213854579 REGON 382443483 KRS 0000769132, adres siedziby Świeradowska 42, 02-662 Warszawa, Polska

§ 8

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, innym niż wymienione w § 7 pkt 3.

§ 9

1. Klientowi przysługuje prawo do:

a) przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,

b) dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,

c) usunięcia danych

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) przenoszenia danych

f) sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

2. Klientowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.

3. Klientowi przysługuje prawo do informacji na temat:

a) celów przetwarzania

b) kategorii danych osobowych

c) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane

d) planowanego okresu przechowywania danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 10

Dane Klienta są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

§ 11

1. Jedyne informacje zbierane automatycznie przez Stronę Internetową Piesotto.pl, to informacje zawarte w plikach cookies (niewielkich plikach tekstowych zapisywanych w przeglądarce internetowej, umożliwiających korzystanie ze Strony Internetowej Piesotto.pl, przechowywane na stałe oraz sesyjnie).

2. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta jest Administrator wskazany w § 2.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) trafniejszego dostosowania zawartości Strony Internetowej Piesotto.pl do preferencji Klienta,

b) usprawnienia korzystania ze Strony Internetowej Piesotto.pl poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zwyczajów Klienta,

c) tworzenia statystyk, na podstawie których Administrator bada ruch na stronie i analizuje sposoby korzystania z niej przez Klientów.

4. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa w dowolnym momencie w zakładce ustawień przeglądarki internetowej.

5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

§ 12

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Strony Internetowej Piesotto.pl, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samej Strony Internetowej Piesotto.pl. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Klientów o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 13

Na Stronie Internetowej Piesotto.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Piesotto.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Klient powinien zapoznać się we własnym zakresie.