Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Piesotto.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

3. Usługodawcą/Sprzedawcą jest - Human Grade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 33/206, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000750322, NIP: 1231412275, REGON: 381413646, e-mail: [email protected]. Działający na podstawie zezwolenia Państwowego Inspektoratu Weterynarii numer 1418289. Kapitał zakładowy 42.800 zł.

§ 2

Definicje regulaminowe

1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

2. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Przedsiębiorca o prawach konsumenta- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – Human Grade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 33/206, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000750322, NIP: 1231412275, REGON: 381413646, e-mail: [email protected]. Kapitał zakładowy 42.800 zł

5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. Produkt nie podlega personalizacji w zakresie składu i receptury. Składając Zamówienie Klient może ustalić parametry zakupionego Produktu wyłącznie w zakresie jego gramatury. W przypadku niezawinionego braku Produktu o wybranym przez Klienta parametrze Usługodawca uprawniony jest do wysłania Produktu lub Produktów, które w zbiorczo odpowiadają gramaturze wybranej przez Klienta.

6. Sklep internetowy - domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: www.piesotto.pl.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi. Zamówienie może być jednorazowe lub subskrypcyjne.

12. Subskrypcja - cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu 14, 21 lub 28-dniowym, opierająca się na dostarczaniu Klientowi paczek wybranego dania przygotowanego dla psów. Plan subskrypcyjny jest opracowywany indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie informacji podanych w formularzu zamówienia. Pobranie płatności za subskrypcję dokonywana jest automatycznie poprzez operatora płatności Straal sp. z o.o. na podstawie danych karty podanych w chwili zamówienia. Subskrypcja może być wstrzymana w dowolnym momencie, jednak nie później niż do 72 godzin przed planowaną wysyłką. Wstrzymania subskrypcji można dokonać w panelu klienta po zalogowaniu się na konto, subskrypcją będzie wstrzymana do ponownego aktywowania jej. Szczegółowy plan subskrypcji i dostaw dostępny jest w panelu klienta po zalogowaniu się na konto.

13. Plan Piesotto - indywidualnie opracowany plan subskrypcji i wielkości paczek dla każdego Klienta.

14. Zestaw 100% - pierwsza dostawa paczek dla Klienta przeznaczona do zmiany diety psa z bieżącej karmy na jedzenie dla psów Piesotto. W zestawie znajduje się szczegółowy plan wprowadzania Piesotto do diety psa.

15. Zestaw MIX - pierwsza dostawa paczek dla Klienta przeznaczona do zmiany diety psa z bieżącej karmy na jedzenie dla psów Piesotto. W zestawie znajduje się szczegółowy plan wprowadzania Piesotto do diety psa. Zestaw zawiera około 50% estymowanego dziennego zapotrzebowania kalorycznego psa.

16. Zamówienie “zestaw startowy” (Zakup jednorazowy) - zamówienie składane poza usługą Subskrypcji (odbywającej się cyklicznie), pozwalające na zakup pojedynczego Produktu, dostarczanego przez Usługodawcę jednorazowo, bez dalszych zobowiązań do korzystania z usługi.

17. Usługa Newsletter - przesyłanie wiadomości mailowych zawierających artykuły, oraz informacje dotyczące nowości i promocji w ofercie sklepu internetowego Piesotto.pl; usługa opisana dokładniej w § 5 (Newsletter)

18. Gwarancja „Wylizanej Miseczki” – jednorazowa gwarancja udzielona przez Usługodawcę na pierwsze Zamówienie składane przez Klienta, pozwalająca na zwrot Zamówienia lub odstąpienia od Zamówienia w przypadku, kiedy pies nie będzie chciał jeść jedzenia dostarczonego przez Usługodawcę. Realizacja gwarancji odbywa się przez zgłoszenie Klienta przesłane do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres: e-mail: [email protected], wraz z podaniem danych niezbędnych do identyfikacji Klienta oraz przyczyny decyzji o zwrocie lub odstąpieniu od Zamówienia.

19. Kategoria psa – klasyfikacja psów ze względu na wiek tj. szczeniak, pies dorosły i pies starszy. Przyjęta klasyfikacja wykorzystywana jest Usługodawcę w celu doboru odpowiedniego rodzaju Produktu dla psa o określonym wieku. Kategoria psa przypisywana jest na etapie wypełnienia Formularza Zamówienia przez Klienta i aktualizuje się automatycznie:

- z kategorii „szczeniak” na „pies dorosły”, kiedy ten ukończy 12 miesięcy (dla ras małych i średnich) lub 18 miesięcy (dla ras dużych)

- z kategorii „pies dorosły” na „pies starszy” kiedy ten ukończy 72 miesiące (6 lat)

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a. Konto

b. Formularz Zamówienia

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie 5 kolejnych kroków przez Klienta:

a. Wypełnieniu Formularza Rejestracji,

b. Potwierdzenie zamówienia poprzez zaznaczenie zgód i kliknięcia “zamawiam i płacę”

3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a. imię i nazwisko/nazwa firmy,

b. adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

c. adres poczty elektronicznej

d. numer telefonu kontaktowego

e. dane karty płatniczej

f. hasło

4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Kościuszki 33/206, 05-500 Piaseczno.

5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem podania podstawowych informacji dotyczących psa. Następnie Klient wybiera preferowany produkt i przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami usługi. Na tym etapie system oblicza odpowiednią wielkość i liczbę posiłków i określa tym samym okres subskrypcji oraz jej cenę. Usługodawca kompletując preferowane Produkty w ramach dostawy Zamówienia zachowa możliwą proporcję w ilości każdego z nich. Różnica w ilości poszczególnych Produktów nie stanowi podstawy do zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Wskazaną kwotę należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”.

6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

a. imię i nazwisko/nazwa firmy,

b. adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

c. adres poczty elektronicznej

d. numer telefonu kontaktowego

e. hasło

7. Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

b. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:

a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w paragrafie § 11 Regulaminu) Klient może składać:

- pisemnie na adres: ul. Kościuszki 33/206, 05-500 Piaseczno

- w formie elektronicznej na adres: [email protected]

- telefonicznie pod numerem: 22 245 29 40

b. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

- żądania Klienta;

- danych kontaktowych składającego reklamację

- numer dostawy

c. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10. Klient jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta na stronie piesotto.pl W przypadku wykrycia przez Usługodawcę istnienia dwóch kont należących do jednego Klienta, konto założone później zostanie usunięte, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości email.

11. Formularz Zamówienia nie przewiduje możliwości wprowadzenia numeru NIP. Do wystawienia faktury ze wskazaniem nabywcy będącego przedsiębiorcą wymagane jest przesłanie przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] wniosku o wystawienie faktury wraz z numerem NIP nabywcy.

§ 4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Umowa subskrypcji zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zatrzymania subskrypcji, najpóźniej na 72 godzin przed uruchomieniem kolejnej dostawy produktu, zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie Piesotto.pl i wskazaną w § 6 (Zmiana i wstrzymanie usługi).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

b. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§ 5

Newsletter

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym i handlowym w formularzu rejestracyjnym na stronie Piesotto.pl, poprzez zaznaczenie stosownego pola.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter dochodzi poprzez otworzenie linku aktywacyjnego dostarczonego na podstawie wyżej wymienionej zgody.

3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

4. Adresy e-mail przekazane Piesotto.pl w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług Newsletter nie zostaną powierzone żadnym podmiotom trzecim.

5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym, wybranym przez siebie momencie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z newsletterów.

§ 6

Zmiana i wstrzymanie Usługi

1. Klient uprawniony jest do wprowadzenia zmiany rodzaju wybranych Produktów dostarczanych w ramach Subskrypcji.

2. Zmiana wprowadzona najpóźniej na 72 godziny przed planowaną wysyłką zamówienia zostanie uwzględniona w bieżącym i każdym kolejnym okresie subskrypcyjnym.

3. Zmiana wprowadzona później niż 72 godziny przed planowaną wysyłką zamówienia zostanie uwzględniona w kolejnych okresach subskrypcyjnych.

4. W przypadku, kiedy Klient z różnych względów nie będzie miał możliwości skorzystania z usługi w danym okresie subskrypcyjnym, ma możliwość jej wstrzymania w dowolnym momencie, jednak nie później niż do 72 godzin przed planowaną wysyłką zamówienia. Do wstrzymania dochodzi poprzez wybranie odpowiedniej opcji (“Wstrzymaj subskrypcję”) w panelu “Moje konto”, do którego Klient uzyskuje dostęp po wprowadzeniu na stronie internetowej danych logowania (loginu i hasła).

5. W przypadku wstrzymania Usługi później niż 72 godziny przed planowaną wysyłką zamówienie objęte bieżącym okresem subskrypcyjnym zostanie wysłane do Klienta zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie trwania Subskrypcji.

6. Usługodawca przewiduje możliwość anulowania wysyłki zamówienia wskazanego w pkt. 5 powyżej, wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny Klienta z Usługodawcą. Ostateczna decyzja w przedmiocie akceptacji anulowania wysyłki zamówienia należy do Usługodawcy.

7. Wstrzymanie subskrypcji przez Klienta powoduje jej zatrzymanie, aż do momentu ponownego jej uruchomienia poprzez wybranie opcji “Wznów subskrypcję” w panelu “Moje konto”.

8. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania Usługi w przypadku nieopłacenia przez Klienta jednego okresu subskrypcyjnego.

9. Usługodawca poinformuje Klienta o wstrzymaniu Usługi i obowiązku uregulowania zaległej płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Koncie elektronicznym Klienta.

10. Informacja, o której mowa w pkt. 9 powyżej stanowi wezwanie do zapłaty.

11. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą jedynie usługi Subskrypcji, nie odnoszą się do Klienta korzystającego z Zakupu jednorazowego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

Usługa świadczona przez Usługodawcę, z uwagi na zindywidualizowany charakter wytwarzanych produktów, stanowi wyjątek w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy Prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w związku z czym Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, bez względu na to czy jest Konsumentem, czy Przedsiębiorcą.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta który jest Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z Umową na zasadach opisanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

3. W przypadku w którym Klientem jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów zostaje wyłączona.

4. Jeśli Klient stwierdzi niezgodność Produktu z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Klient, w przypadku realizacji przysługujących mu uprawnień wynikających z przepisów prawa z uwagi na brak zgodności Produktu lub usługi opisanej regulaminem z Umową, udostępnia Sprzedawcy Produkt lub usługę podlegający naprawie lub wymianie. Odbiór Produktu następuje na koszt Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca produkt Usługodawcy na jego koszt. Klient korzystając z uprawnień, o których mowa w zdaniach poprzednich proszony jest o dołączenie do zwracanego Produktu dowodu zakupu, o ile jest to możliwe.

6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji tak szybko i efektywnie jak to jest możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji w toku składania zamówienia.

9. W przypadku braków w przesłanej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie we wskazanym terminie.

10. Sprzedawca gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji z Klientem, w szczególności elektronicznej, zapewniając odznaczenia daty i godziny.

11. Produkty dostarczane w ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę są przygotowywane w oparciu o informacje o pupilu, przesłane przez Klienta, nie biorąc jednak pod uwagę np. dokładnego stanu zdrowia zwierzęcia, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.

§ 9

Sposoby i terminy płatności

1. W przypadku usługi Subskrypcji, płatność za produkt jest wykonywana przy pomocy karty płatniczej, której dane Klient umieszcza w formularzu zamówienia.

2. W przypadku usługi Subskrypcji, płatność dokonywana jest automatycznie po pobraniu danych od Klienta na podstawie zaakceptowanego przez klienta planu subskrypcyjnego. Kupujący wyraża zgodę poprzez kliknięcie na cykliczne obciążanie karty.

3. W przypadku wstrzymania subskrypcji w sposób wskazany w § 6 pkt 4, system nie pobiera środków na pokrycie wstrzymanego okresu subskrypcyjnego. Opłata nie jest pobierana za do momentu przywrócenia wstrzymanej wcześniej subskrypcji.

4. W przypadku Zakupu jednorazowego, płatność może zostać dokonana poprzez:

a. płatność kartą

b. Przelew

c. Płatność za pomocą usługi Blik

5. Płatności Google pay i Apple paySystem płatności subskrypcji obsługuje Straal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1/40, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000694017, NIP: 5272820582, REGON: 368238452.

6. Płatności jednorazowe przelewem i blik obsługuje PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

7. O prywatność danych karty płatniczych dba system zabezpieczeń Straal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1/40, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000694017, NIP: 5272820582, REGON: 368238452.

8. Usługodawca przesyła faktury drogą elektroniczną na adres Klienta podany przy dokonywaniu zamówienia, na co Klient przystaje.

§ 10

Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są zawarte w opłacie subskrypcyjnej, przedstawionej w procesie finalizacji Zamówienia.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy.

4. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. dostawa kurierem

5. Usługodawca zastrzega, że przypadku Świąt lub innych ustawowych dni wolnych od pracy data dostawy może ulec przesunięciu.

6. W Formularzu zamówienia Usługodawca wskazuje dwa możliwe terminy nadania przez niego wysyłki. Klient samodzielnie wybiera dogodniejszą dla niego opcję poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

7. Usługodawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.

8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy środków wpłaconych przez Klienta na poczet realizacji zamówienia.

§ 11

Obowiązki Usługodawcy

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu dostarczenia Produktu zgodnego z umową oraz uprawnień Klienta są określone w § 8 Regulaminu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do strony internetowej, za pośrednictwem której Klient składa zamówienia, był ciągły oraz bezpieczny.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Klient realizuje transakcje.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Klienta.

6. Podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą plików cookies.

a. Google Analitycs, HotJar – pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, źródle wejścia, rodzaju wejścia, długości wizyty i ich liczbie. Dane nie rejestrują specyficznych informacji użytkowniku. Dzięki danym opracowywane są statystyki. Więcej informacji dostępnych jest na tools.google.com i hotjar.com

b. Active Campaign, Mailerlite – pliki cookie pozwalają na dostosowanie komunikacji do użytkownika i jego prezentacji.

c. Facebook/Meta – pliki cookies zapisują dane przeglądarki użytkownika i zaszyfrowane dane konta Facebook/Instagram powiązanego z użytkownikiem. Dane pozwalają analizować liczbę wejść z serwisu, jego źródło i prezentować ofertę zgodnie z preferencjami użytkownika.

d. Tidio – aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z obsługą klienta za pomocą czatu

§ 12

Proces reklamacyjny

1. W celu zareklamowania Produktu lub Usługi oferowanej przez Human Grade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (ul. Kościuszki 33/206, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000750322, NIP: 1231412275, REGON: 381413646), Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Usługodawcą drogą mailową, pod adresem: e-mail: [email protected].

2. Proces reklamacyjny wymaga od Klienta udostępnienia w wiadomości mailowej szeregu informacji dotyczących zamówienia, aby umożliwić Usługodawcy rzetelne i sprawne ustosunkowanie się do reklamacji. W tym celu klient podaje:

a. imię i nazwisko

b. numer zamówienia

c. datę nadania/otrzymania przesyłki

d. dokładny opis produktu/usługi, co do których Klient ma zastrzeżenia lub które uważa za niezgodne z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym Piesotto.pl (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości).

3. Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej doręczenia na wskazany adres mailowy.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca realizuje Usługę ponownie i dostarcza Klientowi nowy Produkt.

§ 13

Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:

a. ich indywidualnej kontroli

b. ich sprostowania i uzupełnienia

c. ich usunięcia

d. ograniczenia ich przetwarzania

e. ich przeniesienia

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach - wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego - brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, w zakresie związanym z realizacją usługi:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; - Speedeo sp. z o. o. KRS: 0000973229, NIP: 7011089272, REGON: 522098549, - DPD Polska sp. z o. o. KRS: 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421, - Inpost sp. z o. o. KRS: 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, wymienionemu w § 8 pkt 5 - Straal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1/40, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000694017, NIP: 5272820582, REGON: 368238452.

c. w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego “Piesotto.pl”, obsługą księgową rachunków zajmuje się CALCULA sp. z o.o. sp. k. NIP 5213854579

d. w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego “Piesotto.pl” komunikacja dotycząca zamówienia, dostawy i wszystkiego dotyczącego realizacji usługi odbywa się za pomocą narzędzi ACTIVECAMPAIGN HOLDINGS, LLC, ONE NORTH DEARBORN, 5TH FLOOR, Chicago IL, 60602 9512383606 REGON 147424890, adres siedziby Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa, Polska

e. w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego „Piesotto.pl” w zakresie obsługi wystawiania faktur z tytułu korzystania z naszych usług, dane przekazane są do WFirma - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław KRS - 0000342082

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c. korzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15

Program rabatowy

1. Klient po dokonaniu pierwszego Zamówienia otrzyma w formie e-mail kod polecający uprawniający osobę, która z niego skorzysta do jednorazowego rabatu na dokonanie Zamówienia.

2. Z kodu polecającego nie może skorzystać osoba zamieszkująca pod tym samym adresem co Klient przekazujący kod.

3. Klient nie może sam korzystać z kodu polecającego wygenerowanego przez niego samego.

4. Skorzystanie z kodu wygenerowanego dla Klienta przez tego Klienta stanowi naruszenie Regulaminu, co może skutkować anulowaniem Zamówienia oraz wypowiedzeniem Regulaminu.

§ 16

Program poleceń

1. Klient może polecić Piesotto innej osobie, która w takim przypadku otrzyma zniżkę w wysokości 50% na pierwsze Zamówienie. Klient natomiast za skuteczne polecenie otrzyma rabat w wysokości 50 zł na swoje kolejne Zamówienie.

2. Polecenie jest skuteczne, jeżeli dana osoba utworzy Konto w Sklepie Internetowym podając kod polecający otrzymany od Klienta.

3. Z kodu polecającego nie może skorzystać osoba zamieszkująca pod tym samym adresem co Klient przekazujący kod.

4. Klient nie może sam korzystać z kodu polecającego wygenerowanego przez niego samego.

5. Nadużywanie Programu poleceń, w szczególności udostępnianie kodu polecającego publicznie i bez ograniczeń, czy też stosowanie działań prowadzących do sztucznego lub nieuczciwego, w tym niezgodnego z prawem lub zasadami netykiety, czerpania korzyści z Programu poleceń, stanowić będzie naruszenie Regulaminu. W takiej sytuacji Zamówienie może zostać anulowane, a Konto Klienta może zostać zawieszone. W przypadku gdy Klient będzie kontynuował udostępnianie kodów polecających niezgodnie z Regulaminem mimo wezwania do usunięcia naruszenia, Regulamin może zostać wypowiedziany, a Konto Klienta usunięte.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.

2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

3. Realizując swoje obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca informuje, iż nie dokonuje żadnej weryfikacji dodawanych wypowiedzi (opinii czy komentarzy), przede wszystkim nie weryfikuje ich pod kątem tego czy pochodzą one od Klientów, którzy kupili nasz Produkt. W mogą być również prezentowane wypowiedzi konsumentów opublikowanych na stronach internetowych osób trzecich. Usługodawca nie zbiera samodzielnie tych opinii ani nimi nie zarządza, podmiotem odpowiedzialnym za te opinie jest strona internetowa, na której takie opinie zostały dodane.

4. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.

5. Klient może składać skargę poprzez unijny system internetowego rozstrzygania sporów dostępny pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL